KOULUMENTORIT
  

Koulumentoritoiminta on Koulupolku ry:n unelma ja pitkän aikavälin tavoite.
Koulumentorit antavat moniammatillista koulunkäynnin tukea, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten koulupudokkuuden ennaltaehkäiseminen sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistuminen.

Koulumentorit muodostavat moniammatillisen työparin, jonka osapuolina ovat erityisopettajataustainen pedagoginen asiantuntija sekä sosiaaliohjaajataustainen sosiaalialan asiantuntija. Koulumentorit jalkautuvat eri kasvuympäristöihin tukemaan ja konsultoimaan oppilaan koulunkäyntiin liittyviä aikuisia (huoltajat, opettajat, oppilashuolto, lastensuojelu, hoitotahot sekä nuorisotyö).

Koulumentoritoiminnassa olennaisessa roolissa ovat tapaamiset ja työskentely lapsen ja nuoren kanssa. Tarkoitus on saada lapsen tai nuoren ääni ja tarpeet esille sekä kartoittaa kuormittavat tekijät. Työskentely on lapsi- ja nuorikeskeistä, mutta tarkoitus on vaikuttaa kasvu- ja oppimisympäristöihin ja ympärillä oleviin aikuisiin, jotta he osaavat tukea lasta tai nuorta parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulumentorityön keskeiset elementit


Kokonaistilanteen selvittäminen - lapsen ja nuoren kuulluksi tuleminen


Tiivis yhteistyö eri osapuolten kanssa- yhteisen ymmärryksen luominen


Intesiivinen tuki eri kasvuympäristöissä - yhteisesti sovitut tavoitteet ja tukitoimet